Parki Narodowe PN SŁOWIŃSKI PN ŚWIAT ZWIERZĄT
ŚWIAT ZWIERZĄT

Najlepiej poznaną grupą zwierząt bezkręgowych Słowińskiego Parku Narodowego są owady. Spośród stwierdzonych tu setek gatunków owadów, wykazano obecność 30 gatunków znajdujących się pod ścisłą ochroną - większość z nich to chrząszcze Coleoptera. Grupa pożytecznych i powszechnie znanych mrówek Formicidae reprezentowana jest przez: mrówkę rudnicę Formica rufa, mrówkę ćmawą Formica polyctena. Późnym latem na okolicznych łąkach pojawiają się masowo pajęczyny charakterystycznego pająka z rodziny krzyżakowatych Araneidae - tygrzyka paskowanego Agriope bruennichi (pająk ten znajduje się w Polsce pod ścisłą ochroną). Świat mięczaków (malakofauna) Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowany jest przez niemal 70 gat. należących do 2 gromad: ślimaków Gastropoda i małży Bivalvia. Największe podwodne ławice tworzy pospolity w Bałtyku omułek jadalny Mytilus edulis, z kolei najrzadszym małżem jest słodkowodna szczeżuja wielka Anodonta cygnaea (podlegająca ścisłej ochronie). Bardzo interesującym bezkręgowcem jest także niepozorny skorupiak - zmieraczek plażowy Talitrus saltator. Ten nocny "czyściciel plaż" (odżywia się martwą materią organiczną) jest niestety na granicy wymarcia, głównie z powodu zadeptywania go przez nieuważnych turystów. Zbiorniki wodne Parku są niezwykle zróżnicowane i stwarzają dogodne warunki dla bytowania wielu gatunków ryb, zarówno słodkowodnych jak i morskich. Ogółem w wodach morskich i słodkich pozostających w granicach SPN stwierdzono około 60 gatunków ryb oraz 3 gatunki minogów. W jeziorach SPN obok przedstawicieli ichtiofauny typowo słodkowodnej spotkać można ryby morskie, natomiast w przybrzeżnej strefie Bałtyku ryby słodkowodne. W ekosystemach wodnych SPN żyją również gatunki dwuśrodowiskowe, czyli takie, które część życia spędzają w morzu, a część w wodach śródlądowych, należą do nich ryby wędrowne tj. łosoś Salmo salar, troć Salmo trutta i węgorz Anguila anguila, czy przedstawiciel kręgoustych - minóg morski Pteromyzon marines.Herpetofauna Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez 10 gatunków płazów i 5 gatunków gadów (powyższe liczby świadczą o wysokiej bioróżnorodności w tej grupie zwierząt na tle kraju, bowiem ogółem w Polsce stwierdzono występowanie zaledwie 18 gatunków płazów i 8 gatunków gadów). Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego stwierdzono obecność 2 gatunków ropuch: ropuchę szarą Bufo bufo i ropuchę paskówkę Bufo calamita. Spośród żab najczęściej spotykane są żaby brunatne, takie jak: żaba trawna Rana temporaria i żaba moczarowa Rana arvalis. Nieco rzadziej występują tu następujące gatunki żab zielonych: żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba wodna Rana esculenta i żaba śmieszka Rana ridibunda. Poza ropuchami i żabami dość licznie występującym tu płazem bezogonowym jest grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus. Do drugiej grupy zaliczamy płazy ogoniaste, z których na terenie Parku stwierdzono obecność 2 przedstawicieli z rodziny salamandrowatych: traszki grzebieniastej Triturus cristatus oraz traszki zwyczajnej Triturus vulgaris. Gady Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowane są przez 3 gatunki z rodziny jaszczurkowatych: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara i padalec zwyczajny Anquis fragilis oraz 2 gatunki węży: niejadowity) zaskroniec zwyczajny Natrix natrix oraz (jadowita) żmija zygzakowata Vipera berus - wszystkie są prawnie chronione. Spośród 403 gatunków ptaków zaobserwowanych w Polsce na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) w ostatnich dwóch stuleciach stwierdzono łącznie 261 gatunków, a wśród nich odnotowano 184 gatunki, które przystępowały, bądź przez cały czas przystępują do lęgów. Pozostałe 77 gatunków pojawia się w trakcie wędrówek, spędza tu zimę lub nieregularnie zalatuje. Spośród wszystkich 184 gatunków ptaków stwierdzonych i uznanych za lęgowe na obszarze SPN - 5 objętych jest ochroną częściową. Należą do nich 3 gatunki ptaków krukowatych, pospolitych na terenie całego kraju, tj.: kruk Corvus corax, wrona Corvus corone cornix i sroka Pica pica. Lęgi pozostałych 2 gatunków: mewy srebrzystej Larus argentatus i kormorana czarnego Phalacrocorax carbo kojarzone są w Parku z Wyspą Kamienną na jeziorze Gardno, na której w przeszłości odnotowano pierwsze lęgi tej mewy w kraju oraz odkryto wyjątkową, usytuowaną na ziemi kolonię lęgową kormorana. Wśród ptaków lęgowych SPN są też pospolite gatunki łowne: cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos, głowienka Aytha ferina, czernica Aytha fuligula, łyska Fulica atra, jedyny w kraju lęgowy gatunek gęsi - gęgawa Anser anser oraz największy gołąb - grzywacz Columba palumbus. Przedstawiciele awifauny omawiani poniżej to gatunki objęte ochroną ścisłą. Spośród drapieżników dziennych na uwagę zasługuje obecność kilku par bielika Haliaeetus albicilla, kani rudej Milvus milvus, błotniaków - stawowego Circus aeruginosus i zbożowego Circus cyaneus. Z sów - drapieżników aktywnych nocą występują m. in.: puchacz Bubo bubo - największa europejska sowa, włochatka Aeogolius funereus, której charakterystycznym siedliskiem są górskie lasy ze świerkiem i jodłą, natomiast na Pomorzu preferuje lasy bukowe z udziałem drzew iglastych oraz uszatka błotna Asio flammeus. Z uwagi na obfitość w Parku środowisk wodnych i błotnych licznie reprezentowana jest grupa ptaków tzw. wodno - błotnych, do której należą bardzo cenne i coraz rzadziej spotykane gatunki, np.: kszyk Gallinago gallinago, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rycyk Limosa limosa, brodziec krwawodzioby Tringa totanus, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, kaczki: świstun Anas penelope, ohar Tadorna tadorna, różeniec - Anas acuta i wiele innych. Aż 35 gatunków odbywających lęgi w Parku znajduje się w PCKZ, przy czym 20 z nich należy do gatunków wysokiego ryzyka, narażonych na wyginięcie. Pozostałe 15 to gatunki niższego ryzyka lub na razie nie zagrożone. Przez obszar Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) przebiega jedna z głównych tras wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. Do regularnie pojawiających się w Parku migrantów zaliczono 151 gatunków. Ustalono również, że 73 gatunki spędzają na terenie SPN zimę. Oprócz migrantów i ptaków zimujących występują również gatunki, które w kraju mają status lęgowych, jednak w Parku prawdopodobnie nie znalazły odpowiednich warunków do odbywania lęgów. W sezonie lęgowym obserwuje się nielęgowe stado żurawia Grus grus liczące do 200 osobników. Ten sam gatunek koncentruje się przed odlotem w okolicach Krakulic nad jeziorem Łebsko w liczebności dochodzącej nawet do 5000 ptaków. Ten obszar Parku zyskał rangę ważnej ostoi tego gatunku w skali Europy. Faunę ptaków nielęgowych pojawiających się na obszarze SPN cechuje ogromna różnorodność gatunkowa. Część ptaków związana jest z morzem i najczęściej są obserwowane zimą na przybrzeżnych wodach Bałtyku, są to m. in.: nur rdzawoszyi Gavia stellata, nur czarnoszyi Gavia arctica, kaczki: edredon Somateria mollisima, markaczka Melanitta nigra, uhla Melanitta fusca, lodówka Clangula hyemalis, szlachar Mergus serrator. Na dużych jeziorach (Łebsko i Gardno) zatrzymują się liczne stada gęsi: białoczelnej Anser albifrons i zbożowej Anser fabalis. Coraz częściej spotkać można bernikle i łabędzie: krzykliwego Cygnus cygnus i czarnodziobego Cygnus columbianus, jak również duże grupy dzikich kaczek, np.: krzyżówki Anas platyrhynchos, świstuny Anas penelope, cyraneczki Anas crecca, czernice Aytha fuligula, głowienki Aytha ferina. Przez obszar SPN wędrują liczne gatunki ptaków siewkowatych, pożywiające się przy brzegach jezior, na pastwiskach i podmokłych łąkach, np.: ostrygojad Haematopus ostralegus, biegus malutki Calidris minuta, biegus krzywodzioby Calidris ferruginea, biegus rdzawy Calidris cannutus, brodziec śniady Tringa erythropus, kulik mniejszy Numenius phaeopus i. in. Na obszarze Parku odnotowano również gatunki bardzo rzadkie, sporadycznie zalatujące do Polski, jak: nur lodowiec Gavia immer, czerwonak Phoenicopterus ruber, birginiak Polysticta stelleri, turkan Somateria spectabilis, błotniak stepowy Circus macrourus, mornel Charadius morinellus, sowa śnieżna Nyctea scandiaca, świergotek szponiasty Anthus richardie i. in. Teriofauna Słowińskiego Parku Narodowego jest bardzo bogata - występuje tu około 60% spośród stwierdzonych w Polsce gatunków ssaków. Wśród najbardziej cennych gatunków (umieszczonych z różnym statusem w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt) wymienić można: rzęsorka mniejszego Neomys anomalus, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus, morświna Phocoena phocoena, fokę szarą Halichoerus grypus. Poza tym optymalne warunki bytowania w naszym Parku znajdują także populacje następujących zwierząt - cennych na skalę europejską: bobra Castor fiber, wydry Lutra lutra, 10 gat. nietoperzy Chiroptera (z których mopek Barbastella barbastellus, borowiec wielki Nyctalus noctula i mroczek posrebrzany Vespertilio murinus są dodatkowo wpisane na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce). Jednymi z najrzadziej spotykanych tu ssaków są: borsuk Meles meles i zając szarak Lepus europaeus. Z kolei największą bioróżnorodnością składu gatunkowego cechuje się zespół gryzoni, owadożernych oraz drobnych drapieżników, spośród których liczebność jenota Nyctereutes procyonoides i norki amerykańskiej Mustela vison niestety zaczyna stanowić problem. W wielu miejscach na terenie Parku można zobaczyć także ślady obecności ssaków kopytnych takich jak: dziki Sus strofa, sarny Capreolus capreolus, jelenie europejskie Cervus elaphus. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701460 Projekt i realizacja: PADO