Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów sieci Natura 2000 – prace rozpoczęte!

Informujemy, że trwają prace nad sporządzeniem planów zadań ochronnych (PZO) dla dwóch obszarów Natura 2000, nad częścią których nadzór sprawuje Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”: Sandr Brdy PLH220026 i Wielki Sandr Brdy PLB220001. Na mocy porozumienia podpisanego 27 września 2012 roku, projekty planów zadań ochronnych dla w/w obszarów opracowywane są wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku i Park Narodowy „Bory Tucholskie”.
Plany zadań ochronnych są to dokumenty planistyczne, sporządzane oddzielnie dla każdego obszaru Natura 2000, których celem jest przywrócenie, utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, dla których obszary zostały utworzone. Zakres prac związanych z przygotowaniem PZO obejmuje: weryfikację wiedzy na temat przedmiotów ochrony w obszarze, określenie aktualnego stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację zagrożeń dla zachowania lub osiągnięcia właściwego stanu ich ochrony, określenie celów do osiągnięcia w okresie 10 lat obowiązywania planu, określenie działań ochronnych niezbędnych do osiągnięcia założonych celów związanych z ochroną czynną, modyfikacją metod gospodarowania i uzupełnieniem stanu wiedzy, określenie potrzeb monitorowania skutków zaplanowanych działań oraz wskazanie zmian do istniejących dokumentów planistycznych.
W toku prac nad PZO organizowane będą także spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszary. Informacje na temat terminów spotkań zamieszczane będą na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakładce „Aktualności”. Tam również znajdują się szczegółowe informacje na temat trybu tworzenia planów zadań ochronnych dla w/w obszarów, a także możliwości zapoznania się z treścią tworzonych dokumentów i wnoszenia uwag i wniosków:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowania: projektu planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220026 „Sand Brdy” oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 220001 „Wielki Sandr Brdy”
http://www.gdansk.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2441:obwieszczenie-z-dnia-17122012-w-sprawie-regionalny-dyrektor-ochrony-rodowiska-w-gdasku-zawiadamia-o-przystpieniu-do-opracowania-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-sand-brdy-i-wielki-sandr-brdy&catid=36:obwieszczenia&Itemid=41

Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Wielki Sandr Brdy” PLB220001
http://www.gdansk.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2419:opis-zaoe-do-opracowania-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-wielki-sandr-brdy-plb220001&catid=80:zaoenia-do-planow-ochrony&Itemid=95

Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Sandr Brdy” PLH220026
http://www.gdansk.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2418:opis-zaoe-do-opracowania-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-sandr-brdy-plh220026&catid=80:zaoenia-do-planow-ochrony&Itemid=95

Na naszej stronie również będziemy na bieżąco informować o zaawansowaniu prac. Projekty PZO dla obszarów Natura 2000 Sandr Brdy i Wielki Sandr Brdy tworzone są w ramach projektu POIiS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470328 Projekt i realizacja: PADO