Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Monitoring wilka w Drawieńskim Parku Narodowym

Drawieński Park Narodowy informuje o rozpoczęciu programu monitoringu wilka w Parku. Monitoring ten jest częścią programu monitoringu wilka w województwie zachodniopomorskim, koordynowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie od początków 2012 roku.

Celem rozpoczętych prac przez Służby Parku oraz Nadleśnictwa jest określenie liczby i wielkości watah wilków żyjących na obszarze Puszczy Drawskiej. Z tego względu, że zwierzęta nie znają granic i podziałów administracyjnych, bardzo ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami, przy określaniu wielkości ich populacji i rozmieszczenia. Wilki  są zwierzętami o dalekim zasięgu i wysokim tempie migracji. Jedna wataha może zajmować obszar 200-300 km2, co jest warunkowane dostępnością pożywienia. Terytoria sąsiadujących watah mogą nakładać się na siebie w małym stopniu. Wielkość takiej watahy może wynosić średnio od 4 do 5 wilków.

Monitoring polega na wyznaczeniu stałych transektów, na których po opadzie śniegu  zostanie dokonana ocena obecności wilków. Oceny tej dokonuje się na podstawie obecności śladów w postaci m.in.: tropów, drapania ziemi, kału, znaczenia moczem przez wilki. Ponadto bardzo ważne jest notowanie w ciągu całego roku wszelkich obserwacji obecności wilka w terenie.

Warto przypomnieć, że wilk jest gatunkiem chronionym prawem polskim (ochrona gatunkowa w Polsce, ochrona strefowa), jak i prawem międzynarodowym (Konwencja Berneńska, Konwencja Waszyngtońska, Dyrektywa Siedliskowa). Jest gatunkiem priorytetowym w ochronie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

 

Źródło: www.dpn.pl

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2241032 Projekt i realizacja: PADO