Parki Narodowe PN PN GÓR STOŁOWYCH OFERTA EDUKACYJNA PNGS
Oferta edukacyjna

Podstawowe cele prowadzonej edukacji ekologicznej to:

 • kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do przyrody u dzieci i młodzieży szkolnej, a także wszystkich odwiedzających Park,
 • doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody,
 • edukacją i udostępnianiem Parku, uzyskanie akceptacji istnienia Parku Narodowego Gór Stołowych u lokalnej społeczności.

Ośrodek dysponuje salą audiowizualną na 25 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym oraz laboratorium na 10 stanowisk (mikroskopy, binokulary) i biblioteką.
W terenie Parku celom edukacyjnym służą ścieżkai dydaktyczne:

 • Ścieżka Skalnej Rzeźby
 • Niknąca Łąka
 • Płazy
 • Czynna ochrona ekosystemów w PNGS


Jedną z form nauczania w ośrodku dydaktycznym są warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży Ziemi Kłodzkiej oraz przyjeżdżających na "Zielone Szkoły" w Górach Stołowych, a także do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Ośrodek dydaktyczny organizuje także wystawy i plenery fotograficzne i malarskie, oraz dba o wydawnictwa - broszury i foldery związane z przyrodą Parku i jej ochroną.

Oprócz pracowników realizujących działalność edukacyjną Park zatrudnia także pracowników naukowych, którzy prowadzą prace badawcze związane z przyrodą Gór Stołowych i jej ochroną, zajmują się dokumentacją badań prowadzonych przez placówki naukowe z zewnątrz i często w nich współuczestniczą, nadzorują praktyki studentów wydziałów przyrodniczych uczelni odbywane na terenie Parku, aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i zjazdach związanych z badaniami przyrody parków narodowych.

Zajęcia prowadzone są po wcześniejszej rezerwacji terminu. 
 

Cykl zajęć dla klas I – III. 

Cele: - uwrażliwienie zmysłów, którymi małe dziecko poznaje świat, - wyzwalanie chęci obserwowania środowiska naturalnego, - kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego świata, - uczenie nawyków i zachowań proekologicznych. 

Zajęcia realizowane są przede wszystkim technikami zmysłowego poznania świata, kształtowania emocjonalnego stosunku do przyrody, a także techniki kształtujące umiejętności i efektywne uczenie się. Zajęcia przeprowadzane w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym mają wspierać program realizowany przez nauczycieli nauczania początkowego. 

Zajęcia z programu edukacyjnego: „Czym skorupka za młodu nasiąknie czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” 

 1. Poznajemy Park Narodowy Gór Stołowych.
 2. Przygotowanie zwierząt do zimy
 3. Narodziny w przyrodzie – witaj wiosno.
 4. Wiosenne wędrówki żab.
 5. Barwy łąki.
 6. Kręte ścieżki Błędnych Skał.

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z obszaru gmin znajdujących się na obszarze otuliny parku narodowego pod nazwą „Nasz region – nasz park – nasza przyroda”. 

Cele: - poszerzanie wiedzy na temat Parku Narodowego Gór Stołowych, - wzbudzanie poczucia dumy z piękna przyrody Gór Stołowych, - uwrażliwianie na piękno różnych typów ekosystemów parku narodowego, - rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w świecie przyrody, 

Tematy dla poszczególnych klas. 

Szkoła podstawowa: 

 1. Dla klasy IV – Ogólna charakterystyka Parku Narodowego Gór Stołowych.
 2. Dla klasy V – Interesujące rośliny i zwierzęta Parku Narodowego.
 3. Dla klasy VI – Z kart historii Gór Stołowych.

Gimnazjum: 

 1. Dla klasy I – Rodzaje ekosystemów występujących na terenie Parku Narodowego.
 2. Dla klasy II – Geologia Gór Stołowych.
 3. Dla klasy III – Ochrona przyrody w praktyce.

Cykl zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych i młodzieżowych. 

Cele: - uświadomienie, jakim przekształceniom podlegał i podlega krajobraz Gór Stołowych, - zapoznanie zwiedzających z istotą i funkcjonowaniem Parku Narodowego Gór Stołowych, - poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzących w świecie przyrody, - kształtowanie postawy szacunku wobec dzikiej przyrody. 

Tematy zajęć i warsztatów. 

 1. Prelekcje multimedialne o następującej tematyce:
 1. przyroda PNGS,
 2. historia udostępniania Gór Stołowych,
 3. ekosystemy PNGS,
 4. płazy PNGS,
 5. aspekt wiosenny w PNGS,
 6. lasy PNGS,
 7. sowy PNGS,
 1. Zajęcia terenowo - warsztatowe o następującej tematyce:
 1. Kwerenda arkanów krainy piaskowców,
 2. Biomonitoring rzeki,
 3. Płazy Gór Stołowych
 4. Błędne Skały bez tajemnic
 5. Szczeliniec Wielki – historia ducha gór Liczyrzepy
 6. Jak wygląda gleba? Morfologia gleb na przykładzie Parku Narodowego Gór Stołowych
 1. Prelekcja multimedialna
Dane statystyczne

Data utworzenia: 16 września 1993r.
Powierzchnia: 6 340,07 ha
Obwody ochronne:
- Bukowina 2012,02 ha
- Czerwona Woda 2125,20 ha
- Szczeliniec 2202,85 ha

Otulina: 10 515 ha
Liczba pracowników: 40
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 90,19 %
- nieleśne 9,81 %

Liczba odwiedzających: 360 000
Długość szlaków(piesze, narciarskie i rowerowe): 195 600 m

Ochrona:
- ścisła: 771,00 ha (12,16%)
- czynna 4944,77 (77,99%)
- krajobrazowa  624,30 ha (9,85%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701459 Projekt i realizacja: PADO