Parki Narodowe PN PN UJŚCIE WARTY OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

I. OŚRODEK EDUKACYJNY W CHYRZYNIE (SIEDZIBA DYREKCJI PARKU)

W ośrodku znajdują się: sala dydaktyczna (konferencyjna), sala ćwiczeń (na 20 osób), laboratorium. Są one wyposażone w sprzęt audiowizualny i laboratoryjny.

W trakcie zajęć uczestnicy mają do dyspozycji m.in.: 20 mikroskopów, 20 binokularów, lornetki, lunety, atlasy roślin i zwierząt, sprzęt do analizy wody itp.

W siedzibie Parku można także uzyskać informacje turystyczne oraz zakupić wydawnictwa dotyczące Parku.

Dodatkowe atrakcje obok budynku:
-  ogródek dydaktyczny: "Przyrodniczy Ogród Zmysłów"
-  ścieżka przyrodnicza "Mokradła"
-  oszklona wieża widokowa
-  zabytkowa pompownia wody
-  zagospodarowane miejsce na ognisko
-  mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków


II. SALKA EDUKACYJNA W WITNICY   (ul. Świerczewskiego 4 – budynek dawnego przedszkola)

Atrakcje w salce:
- gry i zabawy edukacyjne np.: tablica dźwiękowa „Jaki to ptak?”, tablica „Poznaj ryby naszych wód”
- makieta przedstawiająca sposób zalewania okolic ujścia Warty
- akwarium z pospolitymi gatunkami bezkręgowców wodnych
- stała ekspozycja zdjęć Ewy i Przemysława Szymońskich pt.: „Z naszych wędrówek po wale przeciwpowodziowym”
- ekspozycje czasowe (patrz aktualności)
- dodatkowe wyposażenie: 20 rowerów (wypożyczane tylko dla grup biorących udział  w zajęciach dydaktycznych)

OFERTA DLA SZKÓŁ  NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Park Narodowy "Ujście Warty"  zaprasza dzieci i młodzież  na "Spotkania z przyrodą" 
 
CO MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ?
Prezentację multimedialną pt. Walory przyrodnicze Parku Narodowego "Ujście Warty"- 45 min.
 

Wycieczki, zajęcia w terenie:
1.„Ptasim szlakiem." Nauka praktycznego rozpoznawania ptaków. Przystosowania ptaków do środowiska. Czas: 2-3 godz.
2.„Śladami bobrów.” Biologia i ślady bobrów (tamy, nory, zgryzy, żeremia) oraz innych zwierząt. Bezkręgowce wodne.         Czas: 2-3 godz.  .
3.„Na dwóch kółkach przez Polder Północny.”. Historia i przyroda nadwarciańskich rozlewisk - zajęcia na rowerach.        Czas:  5-6 godz.
4.„Mokradła.” Rola terenów podmokłych w przyrodzie, gospodarce, kulturze i sztuce. Czas: 1,5-2 godz. **
5.„Przyrodniczy Ogród Zmysłów.” Interaktywne zabawy i zadania. Czas: 1-2 godz. **
** Istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli dzięki przewodnikowi zawierającemu propozycje gier i zadań.

Zajęcia terenowo-laboratoryjne. Czas: 2-4 godz.
1.Poznajemy ptaki. Przystosowania do środowiska. Analiza wypluwek. Wiek: 10-19 lat.
2.Migracje ptaków. Przyczyny ptasich wędrówek. Dlaczego obrączkuje się ptaki? Wiek: 11-19 lat.
3.Ptaki szponiaste. Biologia ptaków szponiastych, przystosowania do życia. Wiek: 10-15 lat.
4.Do czego są nam potrzebne mokradła? Światowe zasoby wody. Znaczenie terenów podmokłych. Skutki regulacji rzek. Wiek: 10-15 lat.
5.Do czego potrzebny jest nam park narodowy? Formy ochrony przyrody w Polsce z uwzględnieniem parków narodowych. Wiek: 10-15 lat
6.Badanie wody. Analiza jakości wody przy pomocy prostych metod fizyko-chemicznych. Porównywanie jakości wody pochodzącej z różnych źródeł. Wiek: 14-19 lat.
7.Bezkręgowce wodne. Rozpoznawanie głównych jednostek systematycznych. Bezkręgowce wodne jako bioindykatory jakości wody. Wiek: 10-19 lat.
8.Drzewa i krzewy.  Rozpoznawanie pospolitych gatunków. Znaczenie drzew w przyrodzie. Drzewa użytkowe. Wiek: 10-15 lat.
9.Na ścieżkach owadów pożytecznych. Rola pszczół w przyrodzie. Pszczelarstwo jako tradycja. Wykonywanie świec z wosku. Wiek: 8-10 lat.
10.Spotkania z ekologią. Ćwiczenia i zabawy dotyczące podstawowych pojęć i procesów ekologicznych. Wiek: 13-16 lat.
11.Polubić płazy. Rozwój płazów i przystosowania do środowiska. Odróżnianie niektórych gatunków płazów i ich głosów.  Wiek 8-12 lat.
12.Rośliny wodne. Rozpoznawanie pospolitych gatunków. Strefowy układ roślin biocenozy wodnej. Rośliny jako wskaźniki jakości wody. Wiek: 13-19 lat.
13.Zima roślin i zwierząt. Sposoby przetrwania zimy. Ślady zwierząt (tropy, ślady żerowania itp.). Wiek: 10-16 lat.
14.Gleba. Skład i właściwości gleby. Porównywanie różnych rodzajów gleb. Organizmy glebowe i ich rola w ekosystemie, w tym  w rozkładzie różnego rodzaju śmieci. Wiek: 10-16 lat.
15. Co to jest pogoda? Poznawanie elementów pogody oraz podstawowych przyrządów pomiarowych używanych w meteorologii. Wiek: 10-11 lat
 

Ponadto proponujemy dla najmłodszych ( I-III klasa):
1.Sposoby poznawania przyrody. Poznanie podstawowego sprzętu do obserwacji (lornetki, lunety, binokulary, mikroskopy)
2.Ratujmy skowronki. Skutki procesu wypalania łąk. Wiek: 8-10 lat.
3.Co żyje w wodzie? Badanie i poznanie pospolitych roślin i zwierząt żyjących w wodzie.


 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 2001
Powierzchnia: 8074,00 ha
Obwody ochronne:
- Chyrzyno 2104 ha (26,07%)
- Słońsk  2765 ha (34,25 %)
- Polder Północny 3205,00 ha (39,70%)
Otulina: 10453,99 ha
Liczba pracowników: 21
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 80,42 ha (1%)
- nieleśne 6258,03 ha (80%)
- wodne 313,74 ha (4%)
Ochrona:
- ścisła: 681,9 ha (8,45%)
- czynna 4015,4 ha (49,73%)
- krajobrazowa 3376,0 ha (41,81%)
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732083 Projekt i realizacja: PADO