Parki Narodowe PN NARWIAŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Narwiańskiego PN w roku 2011

Dyrekcja NPN w Kurowie:

- Ekspozycja przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe doliny Narwi
- Wystawy czasowe plastyczne i fotograficzne
- Ścieżka przyrodnicza „Kładka wśród bagien” ok. 1 km
- Ścieżka przyrodnicza „Park przydworski” ok. 800 m
- Sala edukacyjna przeznaczona do prowadzenie prelekcji i zajęć edukacyjnych oraz projekcji filmów przyrodniczych (ok. 30 osób)
- Pracownia do badań hydrobiologicznych wyposażona m.in. w binokulary (10 osób)
- Zabytkowa baszta - wieża widokowa o wysokości 11,5 m
- Kajaki - 10 szt.

Śliwno - Waniewo:

- Kładka przyrodnicza biegnąca w poprzek doliny, łącząca oba brzegi rzeki, z wieżą obserwacyjną pośrodku doliny o długości 1025 m. Z kładki można obserwować większość ekosystemów występujących w parku. Ścieżkę uzupełnia 5 tablic edukacyjnych.

Wieże obserwacyjne:

- W 2010 roku powstały nowe wieże obserwacyjne w Pańkach, Wólce Waniewskiej, Topilcu Uhowie, Łapach-Szołajdach i Surażu.

Zajęcia terenowe i laboratoryjne:

„Narew nasza rzeka”

Uczestnicy zajęć poznają cechy rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego.

Realizacja: kwiecień - październik

„Roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego”

Zajęcia prowadzone są na ścieżce dydaktycznej „Park przydowrki”. W trakcie uczestnicy poznają zbiorowiska roślinne występującej na terenie NPN, oznaczają gatunki, mają okazję porównać budowę morfologiczną traw i turzyc.

Realizacja: maj-wrzesień

„Drzewa i krzewy”

Zajęcia, w których uczestnicy uczą się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów znajdujących się w „Parku przydworskim”.

Realizacja: kwiecień - listopad.

„Gleba naszym bogactwem” Uczestnicy zajęć poznają znaczenie i funkcje gleby w przyrodzie, określają zawartość najważniejszych składników odżywczych: azotu, potasu, fosforu oraz oznaczają pH, określają żyzność gleby na podstawie uzyskanych wyników.

Realizacja: kwiecień - listopad

„Obserwujemy pogodę”

Uczestnicy zajmują się obserwacją zjawisk meteorologicznych oraz dokonują pomiarów elementów pogody: temperatury, prędkości wiatru, ciśnienia, wilgotności powietrza i uczą się interpretować uzyskane dane.

Realizacja: cały rok

„Rośliny kwitnące wczesną wiosną”

Zapoznanie z oznakami wiosny, budzącą się do życia przyrodą,  z roślinnością tzw. aspektu wiosennego oraz kwitnieniem drzew.

Realizacja: kwiecień - maj

„Drzewo”

Zajęcia na ścieżce dydaktycznej „Park przydworski” dla klas I – III. W trakcie zajęć uczniowie poznają budowę drzew oraz funkcje poszczególnych elementów. Zapoznają się z różnorodnością flory drzew.

Realizacja: cały rok

„Ptaki wokół nas”

Zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków.

Realizacja: cały rok

Prelekcje i zajęcia dydaktyczne

„Poznajemy ssaki Narwiańskiego Parku Narodowego”

Zajęcia realizowane w ramach nauczania zintegrowanego, prezentacja fotografii omawianych gatunków i ćwiczenia wykonywane przez dzieci.

„Bocian Biały”

Zajęcia realizowane w ramach nauczania zintegrowanego i blokowego, podczas których omawiane są ciekawostki z życia tych ptaków.

Prezentacje multimedialne

„Narwiański Park Narodowy”

Prezentacje walorów przyrodniczych i kulturowych Parku dostosowane do różnych grup wiekowych.

„Różnorodność świata ptaków”

Prezentacja ważniejszych gatunków zamieszkujących dolinę Narwi, dostosowana do różnych grup wiekowych

„Poznajemy zbiorowiska roślinne NPN”   

„Kto zamieszkuje dolinę Narwi”  

„Przyroda województwa podlaskiego”

„Polskie Parki Narodowe”

„Bioindykatory - zwierzęta i rośliny wskaźnikami czystości wód Narwi”

„Obserwujemy roślinność w pobliżu siedziby dyrekcji Parku”

„Obserwujemy zwierzęta w pobliżu siedziby dyrekcji Parku”

Planowane imprezy edukacyjne w 2011 roku

27-28 sierpnia - XI Biesiada Miodowa w Kurowie
20 września – finał konkursu dla szkół podstawowych „15-lecie Narwiańskiego Parku Narodowego”

Dane statystyczne

Data utworzenia 1 lipca 1996r
Powierzchnia Parku: 7 350 ha
Otulina-15 408 ha
Liczba pracowników: 22
Udział procentowy ekosystemów
- leśne-1,26%
- nieleśne 89,6%,
- wody-9,1%,
Ochrona:
- czynna - 22,34%,
- krajobrazowa – 76,66%
Liczba odwiedzających: 20 000
Długość szlaków:
- wodne-55 km.
- piesze 3 km.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732108 Projekt i realizacja: PADO