Parki Narodowe PN OJCOWSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
Edukacja w parkach narodowych wiąże się z definicją samego parku, który jest najwyższą formą ochrony obszarowej w Polsce. Według Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004 r., park narodowy jest to obszar, który wyróżnia się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.  Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. 
 
W ustawie znajduje się także zapis, że jednym z celów ochrony przyrody jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
 
Celem działalności edukacyjnej jest:
kształtowanie świadomości środowiskowej społeczności lokalnych
 
Pozyskanie akceptacji ludzi zamieszkujących teren parku i jego otoczenie oraz ich aktywnego udziału w działaniach na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania tradycyjnego krajobrazu jest warunkiem właściwego funkcjonowania parku narodowego.
 
kształtowanie zachowań turystów odwiedzających park
 
Ojcowski Park Narodowy jest każdego roku odwiedzany przez kilkaset tysięcy osób. Ich zachowanie, preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu i zainteresowania są bardzo poważnym czynnikiem wpływającym na stan zasobów przyrodniczych. Określają one również kierunki rozwoju lokalnej ekonomii, opartej w dużej mierze na obsłudze ruchu turystycznego.
 
przekazanie społeczeństwu odpowiedniego wizerunku parku narodowego (public relation)
 
Wiele decyzji dotyczących parku narodowego jest uzależniona od kontekstu politycznego (krajowego i lokalnego), a więc zależy od tego, jak park jest postrzegany przez opinię publiczną. Jedynie przekonanie społeczeństwa, że park narodowy jest instytucją w wysokim stopniu społecznie użyteczną zapewnić może odpowiedni "parasol" (środki finansowe, kompetencje administracyjno-prawne, współpracę innych instytucji, itp.), pozwalający na jego właściwe funkcjonowanie.

 

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Ośrodek oferuje szkołom zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Opracowane scenariusze i materiały edukacyjne pozwalają na prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp. Proponowane zajęcia mieszczą się w wypracowanej formule badań, która opiera się na następujących założeniach:

zajęcia odbywają się w terenie lub Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i dotyczą realnych problemów badanego środowiska

praca opiera się na odpowiednio przygotowanych materiałach edukacyjnych: instrukcjach i arkuszach roboczych, przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu

uczestnicy samodzielnie opracowują wyniki swoich badań i obserwacji prowadzonych w terenie i samodzielnie wysuwają wnioski

wyniki pracy poszczególnych grup są prezentowane pozostałym uczestnikom zajęć

rolą prowadzącego jest opieka, pomoc i doradztwo dla pracujących grup, a nie prezentacja gotowych wyników, rozwiązań i wniosków.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701430 Projekt i realizacja: PADO